فعال سازی و ثبت نام
Serial Number:سریال موجود در بسته نرم افزار
مثال 5857-2222-3548-5486
Request Code: کد در خواست نرم افزار کد درخواست توسط سیستم شما در هنگام نصب برنامه تولید می شود و مختص سیستمی است که نرم افزار روی آن نصب شده است
Email Address: آدرس ایمیل معتبر برای ارسال کد فعال سازی
آدرس ایمیل به عنوان نام کاربری جهت دسترسی به حساب کاربری شما می باشد
Phone Number: شماره تماس(اختیاری)
Name: نام کاربر(اختیاری)